sie haben fra­gen?
nut­zen sie unser kontaktformular:

NOR­GA­TEC Han­dels­ge­sell­schaft mbH
Mees­sen 8, 22113 Oststeinbek

Daten­schutz­hin­weis

11 + 10 =

Ihre ver­kaufs-exper­ten

Andreas Nitt

Andre­as Nitt

Ver­trieb Ham­burg
Pro­ku­rist (ppa.)

Tel: +49 (0)40 780 427 24
Mob: +49 (0)172 423 0489
E‑Mail: an@norgatec.de

Constantin Küstermann

Con­stan­tin Küstermann

Ver­trieb Schleswig-Holstein

Tel: +49 (0)40 780 427 0
Fax: +49 (0)40 789 959 4
Mob: +49 (0)174 243 5526
E‑Mail: cku@norgatec.de

Frank Pittner

Frank Pitt­ner

Ver­trieb Hamburg

Tel: +49 (0)40 780 427 10
Mob: +49 (0)172 423 0490
E‑Mail: fp@norgatec.de

Hans Engelmohr

Hans Engel­mohr

Ver­trieb Händ­ler &
Schleswig-Holstein

Mob: +49 (0)172 443 6301
E‑Mail: he@norgatec.de

Kai Beckmann

Kai Beck­mann

Karl Pöschmann

Karl Pösch­mann

Pro­jekt­ma­nage­ment “Schwer­last­stap­ler & Reach Sta­cker”
Pro­ku­rist (ppa.)

Tel: +49 (0)407 804 270
Mob: +49 (0)152 218 631 14
E‑Mail: kp@norgatec.de

Sabrina Schliepat

Sabri­na Schliepat

Assis­ten­tin Ver­trieb und Geschäftsleitung

Tel: +49 (0)40 780 427 14
Fax: +49 (0)40 780 427 50
E‑Mail: sch@norgatec.de

Thomas Gonzales

Tho­mas Gonzales

Export Schwer­last­stap­ler — Con­tai­ner­stap­ler — Reach Stacker

Tel: +49 (0)40 780 427 31
Mob: +49 (0)172 738 8601
E‑Mail: tg@norgatec.de

Jan Brosch

Jan Brosch

Export Gebraucht­stap­ler

Tel: +49 (0)40 780 427 49
Mob: +49(0)152 227 443 67
E‑Mail: jbr@norgatec.de

Uwe Bohl

Uwe Bohl

Ver­trieb Niedersachsen

Tel: +49 (0)421 460 070
Fax: +49 (0)421 460 071 0
Mob: +49 (0)172 363 3085
E‑Mail: ub@norgatec.de

Ihre Miet-experten

JÖRG JANOTT

Ver­mie­tung

Tel: +49 (0)40 780 427 80
Fax: +49 (0)40 780 427 81
Mob: +49 (0)1520 633 0279
E‑Mail: jj@norgatec.de

Mar­cus berger

Ver­mie­tung

Tel: +49 (0)40 780 427 §§
Fax: +49 (0)40 780 427 81
Mob: +49 (0)174 344 33 88
E‑Mail: mb@norgatec.de

Ihr kun­den­ser­vice-team

ARTUR BONIS­LAW­SKI

Ser­vice­lei­ter & Qualitätsmanagement

Tel: +49 (0)40 780 427 27
Fax: +49 (0)40 789 959 4
Mob: +49 (0)172 423 0488
E‑Mail: ab@norgatec.de

 

simon Schmidt

Ser­vice­an­nah­me Ham­burg & Schleswig-Holstein

Tel: +49 (0)40 780 427 43
E‑Mail: sis@norgatec.de

 

UWE BOHL

Ser­vice­lei­ter Bre­men & Niedersachsen

Tel: +49 (0)421 460 070
Fax: +49 (0)421 460 071 0
Mob: +49 (0)172 363 3085
E‑Mail: ub@norgatec.de

 

Flo­ri­an Berg

Ser­vice­an­nah­me Bre­men & Niedersachsen

Tel: +49 (0)421 460 070
Fax: +49 (0)421 460 071 0
E‑Mail: fb@norgatec.de

 

Tho­mas Rienow

Ser­vice­ver­käu­fer Ham­burg & Schleswig-Holstein

Mob: +49(0)1522 4311 5599
E‑Mail: tr@norgatec.de

 

Patrick Ben­n­sen

Ser­vice­an­nah­me Ham­burg & Schleswig-Holstein

Tel: +49 (0) 40 780 427 29
E‑Mail: pbe@norgatec.de

 

Dirk Mey­er

Ser­vice­an­nah­me Ham­burg & Schleswig-Holstein

Tel: +49 (0)40 780 427 38
E‑Mail: dm@norgatec.de

 

Ihre ERSATZTEIL-EXPERTEN

LARS KRATZ­MANN

Lager­lei­tung

Tel: +49 (0)40 780 427 26
Fax: +49 (0)40 780 427 30
E‑Mail: lk@norgatec.de

FLO­RI­AN SIEBERT

Beschaf­fung, Lager & Versand

Tel: +49 (0)40 780 427 25
Fax: +49 (0)40 780 427 30
E‑Mail: fs@norgatec.de

Mari­an ullbricht

Beschaf­fung, Lager & Versand

Tel: +49 (0)40 780 427 18
Fax: +49 (0)40 780 427 30
E‑Mail: lager@norgatec.de

 die Geschäftsführung

Andreas Küstermann

Andre­as Küstermann

geschäfts­füh­ren­der Gesellschafter

Tel: +49 (0)40 780 427 0
E‑Mail: info@norgatec.de

Reinhard Koops

Rein­hard Koops

Geschäfts­füh­rer

Tel: +49 (0) 40 780 427 23
Mob: +49 (0)172 422 1198
E‑Mail: rk@norgatec.de

Ihre schu­lungs-exper­ten

CON­STAN­TIN KÜSTERMANN

Fah­rer­schu­lun­gen

Tel: +49 (0)40 780 427 0
Fax: +49 (0)40 780 427 50
Mob: +49 (0)172 243 5526
E‑Mail: cku@norgatec.de

HANS WIL­HELM MÜLLER

Fah­rer­schu­lun­gen &
Sicherheitsbeauftragter

Tel: +49 (0)40 780 427 36
Fax: +49 (0)40 780 427 30
E‑Mail: hwm@norgatec.de

Ihre finanz-abtei­lung

Petra Schokolinski

Petra Scho­ko­lin­ski

Auf­trags­ab­rech­nung

Tel: +49 (0)40 780 427 13
Mob: +49 (0)40 780 427 50
E‑Mail: ps@norgatec.de

Christiane Küstermann

Chris­tia­ne Küstermann

Auf­trags­ab­rech­nung

Mob: +49 (0)40 780 427 19
Fax: +49 (0)40 780 427 50
E‑Mail: ck@norgatec.de

Manuela Kretschmar-Schäpe

Manue­la Kretschmar-Schäpe

Buch­hal­tung

Tel: +49 (0)40 780 427 15
Fax: +49 (0)40 780 427 50
E‑Mail: mk@norgatec.de